Urs Mubarak of Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

Led by Mawlana Shaykh Muhammad Hisham Kabbani

Khatm Khawajagan | Sohba | Naat Sharif | Dinner

Munshid Sidi Anouar Barrada | Hafizh Soihib Mahmoudou | Imam Shair Ahmed